- Incassobeleid

Incassoprocedure
-10e dag van de maand:
Is de huur op de 1e van de maand niet aan ons voldaan dan versturen wij na 10 dagen een aanmaning. Hierin wordt een betalingstermijn van 14 dagen genoemd.
-24e dag van de maand: Wanneer een betaling uitblijft, wordt de 24e van de maand een sommatie gestuurd (2e brief) met een betalingstermijn van 5 dagen. Is er dan nog geen betaling ontvangen dan wordt de huurder telefonisch benaderd.
-5e dag nieuwe maand: Inmiddels is de nieuwe maand dan ook vervallen. Voor deze nieuwe maand wordt een betalingstermijn van 14 dagen genoemd en in dezelfde brief wordt vermeld dat de vorige maand opeisbaar is geworden. Als wij na deze 14 dagen geen reactie of betaling hebben ontvangen en ook onze pogingen telefonisch contact op te nemen zijn mislukt, dan zal de deurwaarder worden ingeschakeld.

Vertrokken huurders en/of huurders bedrijfsruimten
Voor de huurvordering, de mutatiekosten en de afrekening service- en stookkosten wordt dezelfde procedure gevolgd als hierboven beschreven. De afrekening service- en stookkosten wordt maximaal 6 maanden na het betreffende jaar afgerekend. Als de afrekening service- en stookkosten niet wordt betaald wordt dezelfde procedure gevolgd als bij een huurachterstand. Wanneer een (vertrokken) huurder is overleden wordt de vordering verhaald bij de erven. Als de erven de nalatenschap hebben verworpen dient hiervan een afschrift te worden gestuurd naar Wonen Midden-Delfland. Na accordering door de directeur zal de vordering afgeboekt worden.

Betalingsregeling
De volgende uitgangspunten zijn belangrijk voor het aangaan van een betalingsregeling:
- Bij een huurachterstand kleiner of gelijk aan één bruto maandhuur bedraagt de looptijd van de regeling maximaal 6 maanden.
- Bij een huurachterstand groter dan één maand bedraagt de looptijd maximaal 12 maanden.
- Het minimum te betalen aflossingsbedrag bedraagt € 50 per maand.
- De betalingsregeling wordt – naast de huur- in rekening gebracht en dient vóór of op de eerste van de volgende maand te zijn voldaan.
- Bij het niet nakomen van de afgesproken regeling komt de regeling te vervallen en zal de gehele openstaande huurachterstand in één keer opeisbaar zijn. Dit wordt bevestigd in een brief met het verzoek de vordering alsnog in één keer binnen 5 dagen te betalen.
- Indien de betaling uit blijft zal de huurachterstand in handen worden gegeven van de deurwaarder.
- Bij uitzondering kan worden afgeweken van de maximale looptijd van de termijnbetaling en het minimale aflossingsbedrag.

Slepers
Huurders die structureel de huur achteraf betalen, maar max. binnen 30 dagen van de lopende maand, worden aangeschreven om het betalingsgedrag te verbeteren. Er dient een afspraak gemaakt te worden om de ‘’huurachterstand’’ in termijnen in te lopen.

Deurwaarder
Wanneer de achterstand van de huurbetaling niet geïncasseerd kan worden, wordt de vordering in handen gegeven van de deurwaarder. Bij de deurwaarder is het ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen.

Procedure deurwaarder
- 1e dag:
Zodra een opdracht van een vordering van de deurwaarder heeft plaatsgevonden, stelt de deurwaarder een eerste sommatiebrief op.
- 8e dag: Indien niet tijdig wordt betaald (binnen 7 dagen) volgt een huisbezoek of tweede brief.
- 15e dag: Rond de 15e dag wordt de laatste brief (derde sommatie) voor het dagvaarden verstuurd. Als hier ook niet op gereageerd wordt, zal de deurwaarder overgaan tot dagvaarding.
- 22e dag: Wanneer de huurder na de derde brief nog niet betaald heeft, zal de deurwaarder een gerechtelijke procedure opstarten. Hierin wordt de kantonrechter verzocht om een toewijzing van de vordering tot betaling van de hoofdsom incl. de bijkomende kosten en ontbinding van de huurovereenkomst.
- 43e dag: Na uitspraak van de kantonrechter zal worden overgegaan tot uitvoering van het vonnis. Als in de uitspraak de huurovereenkomst is ontbonden en de ontruiming is toegewezen, wordt hiertoe pas overgegaan nadat Wonen Midden-Delfland toestemming heeft gegeven.

Ontruiming
De deurwaarder informeert de huurder, Wonen Midden-Delfland en de gemeente per brief over de definitieve ontruimingsdatum en er worden door de deurwaarder maatregelen getroffen om de uitzetting te kunnen uitvoeren.

Twee dagen voor de definitieve ontruiming wordt geïnformeerd bij de deurwaarder of de betreffende huurder betaald heeft. Is dit het geval dan wordt het vonnis niet uitgevoerd. Zo niet wordt contact gezocht met de gemeente of deze huurder zich hier heeft gemeld. De gemeente kan dan nog budgethulp instellen. Om de ontruiming stop te zetten moet vastgelegd zijn dat de lopende huur voldaan wordt (via de gemeente) en een betalingsregeling is getroffen voor de huurachterstand die nog open staat. Als een huurder niet betaald heeft en ook geen contact heeft gezocht met ons, de deurwaarder of de gemeente, zal uiteindelijk de woning ontruimd worden. Bij een daadwerkelijke ontruiming is de deurwaarder altijd aanwezig. Voor het binnengaan van de woning heeft de deurwaarder de politie ingeschakeld. Ook onze opzichter is aanwezig. Daarnaast is door de deurwaarder ook een verhuis-/ontruimingsploeg ingeschakeld voor het leegmaken van de woning. Zodra de woning ontruimd is maakt de afdeling woondiensten een woonpas aan en zet bij de betreffende huurder een aantekening in het memoveld.

Herhaalde wanprestatie
Als de huurachterstand en bijkomende kosten op tijd voldaan zijn en de woning niet ontruimd is maar de huurder opnieuw een huurachterstand heeft, wordt er bij de rechter een vonnis aangevraagd op basis van herhaalde wanprestatie.

Het Laatste kansbeleid
Het laatste kansbeleid wordt ingezet op het moment dat een huurder zodanige problemen heeft, dat er voldoende dossier is opgebouwd voor een uitzettingsvonnis of dat er reeds een uitzettingsvonnis is, maar iemand nog een laatste kans onder voorwaarden aangeboden krijgt.

Kosten
De rechter beslist of de administratiekosten wel of niet worden meegenomen. Ten tweede berekenen we zelf de incassokosten door, of de deurwaarder brengt deze in rekening (bij de deurwaarder is dit excl. btw).

Een voorbeeld. Een klant heeft totaal € 1.000 achterstand. De maximale incassokosten worden als volgt berekend:

(Totale) achterstand

Incasso%

 

Tot € 2.500

15%

15% over de eerste € 2.500 =  € 150

Over het meerdere, van € 2.500 tot € 5.000

10%

 

     

Over het meerdere, van € 5.000 tot € 10.000

5% 

 

     

Over het meerdere, van € 10.000 tot € 200.000

1%

 

     

Over het meerdere, van € 200.000 tot € 1.000.000

0,50%

 

   

Totaal  incassokosten                 € 150

* Het minimun bedrag aan incassokosten dat in rekening gebracht mag worden bedraagt € 40.
* Bij bedragen vanaf € 1.000.000 geldt een maximum bedrag van € 6.775.

Maar................laten wij met elkaar ervoor zorgen dat het niet zover komt. Ook hier geldt "Voorkomen is beter dan genezen".

Vragen?
Heeft u problemen met uw huurbetaling of een andere vraag die hiermee te maken heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 010-592 50 93 of u kunt ook mailen naar info@wonen-middendelfland.nl

 

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.