Regionale prestatieafspraken 2015 t/m 2018

Zij vertegenwoordigen de 9 gemeenten en 15 woningcorporaties binnen Haaglanden. Met de ondertekening onderschrijven zij het gemeenschappelijke doel van een ongedeelde woningmarktregio.

Voor sociale huurders binnen Haaglanden heeft de ongedeelde regio het voordeel dat ze bij het zoeken naar een woning gebruik kunnen maken van één woonruimteverdelingssysteem en dat in iedere gemeente dezelfde regels gelden. De gemaakte regionale afspraken dienen mede als vertrekpunt voor het maken van lokale afspraken tussen gemeenten en corporaties.

Binnen Haaglanden is er een lange historie van goede samenwerking tussen de gemeenten en de woningcorporaties. De uitgangspositie voor de prestatieafspraken voor 2015 t/m 2018  is echter anders dan die van 4 jaar geleden. Het Stadsgewest, dat voorheen onderhandelde namens de gemeenten, is per 1 januari 2015 opgeheven. Bovendien is er door de ontwikkelingen binnen de corporatiesector een ander speelveld ontstaan. De druk op de woningmarkt is niet afgenomen, terwijl de voorraad slinkt vanwege rijksbeleid en de financiële situatie van de afzonderlijke corporaties.

Taco Kuiper, wethouder Wonen gemeente Zoetermeer en voorzitter Bestuurlijke Tafel Wonen woningmarktregio Haaglanden:“De volkshuisvestingsopgave is een regionale opgave. Deze vereist prestatieafspraken en op elkaar afgestemde lokale huisvestingsverordeningen in een ongedeelde regio.Gemeenten en corporaties zullen onderling en met elkaar blijven samenwerken. Niet omdat een ander hen daartoe verplicht, maar vanuit de overtuiging dat samenwerking een randvoorwaarde is om alle ontwikkelingen het hoofd te bieden. De rijke traditie van samenwerken aan goed wonen in deze regio zetten we voort!”

Anne Koning, voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden: “Binnen Haaglanden zijn dit de eerste regionale prestatieafspraken sinds het opheffen van het Stadsgewest. Wij willen er samen voor zorgen dat de regio niet uit elkaar valt. Deze afspraken zijn uniek voor Nederland. Haaglanden is de eerste regio die voorraadafspraken maakt waarbij betaalbaarheid voorop staat. Bijzonder is ook de betrokkenheid van de huurders bij het tot stand komen van de afspraken. Inmiddels is dat wettelijk verplicht, maar wij deden het al.”

Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de belangrijkste thema’s van de gemaakte afspraken. De nadruk op betaalbaarheid komt bijvoorbeeld tot uiting in de woonlastentool die sinds half juni 2015 operationeel is. Toekomstige huurders kunnen bij de keuze voor een woning direct zien wat hun totale woonlasten zijn, inclusief stookkosten. Deze tool geeft aan of er gezien het beschikbare inkomen sprake is van een betaalbare huurwoning.

De oplopende wachttijden voor een huurwoning vormen een punt van zorg. De markt zit op slot en de financiële mogelijkheden van de corporaties om daar verandering in te brengen, zijn beperkt. Om voorzichtig om te gaan met het verkopen van schaarse woningen in de regio zijn er afspraken gemaakt om de verkoop te limiteren tot een maximum van 10.000 corporatiewoningen.

Er wordt een wachttijdenmonitor ontwikkeld om de wachttijden voor specifieke doelgroepen inzichtelijk te maken. Ook de passendheidstoets die per 1 juli 2016 van kracht wordt, zal invloed hebben op de wachttijden. Verder is afgesproken om de sociale voorraad nog doelmatiger te benutten.

Over anderhalf jaar komt er een evaluatie, waar ook de huurders bij betrokken worden. Zowel Taco Kuiper als Anne Koning benadrukken dat een goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties van groot belang is om knelpunten en uitdagingen in de woningmarktregio Haaglanden op te lossen en uitdagingen samen het hoofd te bieden.

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.