Organisatie

Over ons

Onze organisatie bestaat uit een directeur-bestuurder, een Raad van Commissarissen en de werkorganisatie. Wij zijn aangesloten bij Aedes, een landelijke belangenbehartigings-organisatie op het terrein van de Volkshuisvesting. Als lid van deze vereniging onderschrijven wij de Governancecode. In de Goverancecode staat o.a. genoemd dat wij ons tenminste één keer in de vier jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend laten visiteren. In november 2015 zijn er gesprekken gevoerd tussen onze stakeholders en de visitatiecommissie. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het visitatierapport. Het visitatierapport is ook uitvoerig besproken in de vergadering met de Raad van Commissarissen op
25 mei 2016. Op basis van die vergadering is onze zienswijze geformuleerd die samen met het visitatierapport naar de minister is verstuurd. Hieronder kunt u ons visitatierapport 2011-2014 met onze zienswijze downloaden.

Visitatierapport 2011-2014 incl. zienswijze

Tevens hanteren wij voor het inrichten van onze bestuurlijke organisatie de Governancecode. De Governancecode bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiele beheersing. De Aedesleden kunnen aangesproken worden op de naleving van deze normen en de leden kunnen ook elkaar hierop aanspreken. De Governancecode gaat uit van het ‘pas toe of leg uit principe’.

Koersplan 2018-2021

Ons Koersplan 2018–2021 is uit! Het geeft richting aan onze activiteiten voor de komende vier jaar.

Het Koersplan biedt ruimte aan Cittaslow, een concept dat breed gedragen wordt in de gemeente waarin wij werkzaam zijn. Ook hebben we onze kernwaarden en missie benoemd. Onze kernwaarden zijn Gedreven (betrokken bij onze huurders), Toegankelijk (voor iedereen) en Plezier (werken met plezier en blije huurders).
Vanuit onze missie hebben wij een keuze gemaakt voor de onderwerpen die de komende vier jaar onze aandacht krijgen: duurzaamheid, kwaliteit, betaalbaarheid, een groene omgeving, samenwerking en vitale dorpskernen. 
Hieronder kunt u ons Koersplan lezen:

Koersplan 2018-2021

Medewerkers Wonen Midden-Delfland

Wilt u weten met wie u aan de telefoon gesproken heeft of wie er bij u langskomt?
Hieronder kunt u de medewerkers en functiebeschrijvingen bekijken.

Medewerkers Wonen Midden-Delfland

Privacy beleid

Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. In ons privacy beleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Privacy beleid WMD

Huis- en gedragsregels

Omdat wij u graag willen helpen in een rustige en prettige sfeer hebben wij een aantal huisregels opgesteld:
wat we verwachten van u als klant.
Naast de huisregels hebben we zelf ook gedragsregels die voor onze medewerkers gelden. Hieronder kunt u de huis- en gedragsregels lezen.

Huis- en gedragsregels WMD

Het beloningsbeleid van onze Raad van Commissarissen is conform de Wet Normering Topinkomens.

VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017

Op de Kern gericht

Met het oog op de ontwikkelingen in de corporatiesector en de vraag waarvoor we staan, hebben wij de positie die we willen innemen verwoord in de notitie “Op de kern gericht”. De naam geeft al aan hoe we verder willen:
De focus op onze primaire taakstelling als corporatie en de focus op de drie kernen van
Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden en Den Hoorn.

Notitie Op de kern gericht

Klokkenluidersregeling

Voor de werknemers is een klokkenluidersregeling opgesteld. Zo kunnen zij op een adequate en veilige wijze melding doen van eventuele vermoedens van misstanden bij Wonen Midden-Delfland. Deze regeling beschrijft de bescherming die melders krijgen evenals de wijze waarop een melding gedaan moet worden en de opvolging die daaraan wordt gegeven.

Integriteit

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht met signalen over mogelijke fraude en/of zelfverrijking door corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Bij integriteit gaat het om het handelingen van organisaties en werknemers daarvan die in strijd zijn met de intentie van wet- en regelgeving. Alleen bij crimineel gedrag draagt het ministerie meldingen over aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke opsporing.
Hoewel wij blij zijn met dit meldpunt, zien wij het niet als een vervanger van rechtstreekse communicatie. Mochten er onverhoopt zaken zijn die volgens u niet door de beugel kunnen, ga dan eerst in gesprek met de betrokkene zelf.

Geen klachtenpunt
De Vrom-inspectie beheert het meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van de meldingen. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende bij een corporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning.

Adres Meldpunt Integriteit Woningcorporaties:
Meldpunt Integriteit Woningcorporaties,
Postbus 16191
ipc 525
2500 BD Den Haag
E-mail: meldpuntcorporaties@minvrom.nl

 

Woningen te huur

Het woningaanbod van Midden-Delfland kunt u zien op www.woonnet-haaglanden.nl
Bent u geinteresseerd in een koopwoning klik dan hier.